Praktische info

Dagindeling

VoormiddagNamiddag
Maandag8.30 tot 12.15 uur13.30 tot 15.30 uur
Dinsdag8.30 tot 12.15 uur13.30 tot 15.30 uur
Woensdag8.30 tot 11.55 uurGeen school
Donderdag8.30 tot 12.15 uur13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag8.30 tot 12.15 uur13.30 tot 15.30 uur

Toezicht

Het gewone toezicht begint ’s morgens om 8.15 uur. Kinderen die voor 8.15 uur op school aankomen moeten naar de zaal gaan. Kinderen mogen niet alleen op de speelplaats achtergelaten worden.
Vanaf 8.00 uur begint het niet betalende toezicht op de speelplaats.
’s Avonds begint het betalend toezicht om 16.00 uur.
Op woensdag is er gewoon toezicht tot 12.30 uur.

Er is extra-toezicht indien gewenst: ’s Morgens vanaf 7.30 uur, ’s avonds tot 18.00 uur.

Wie gebruik maakt van het extra-toezicht betaalt wel een bijdrage. (Prijzen zie bijlage Infobrochure schoolopvang)

Voor de kinderen die om 18.00 uur nog niet afgehaald werden zal een ‘boete’ aangerekend worden per begonnen kwartier en dit voor elk lid van het gezin (prijs zie bijlage Infobrochure schoolopvang).
De boete wordt gefactureerd.

De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang in Kamp Kwadraat, inschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingssyteem www.overijse.be/webwinkel. Voor meer info:

Rens Vanderkelen, coördinator IVA Kamp Kwadraat
Tel. 02 686 31 34
GSM 0471 24 01 73
E-mail IBO


Sport

1. Zwemmen

Vanaf de derde kleuterklas krijgen de leerlingen zwemles in het Begijntjesbad te Overijse.

De zwemles is een les, iedere leerling neemt hieraan deel, tenzij een ernstige reden.
Je krijgt vrijstelling op basis van een doktersattest. Ouders kunnen zelf een attest schrijven maar deze worden tot ee minimum herleid.

Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.

Alle kinderen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemmen, dit bedrag zit niet in de maximumfactuur.

2. Bewegingsopvoeding

Voor de wekelijkse turnles hebben we gemakkelijke kledij nodig: een blauw broekje en een witte T-shirt (bij voorkeur die van de school) en gymschoenen.
Dit T-shirt en broekje kunnen, indien gewenst, in de school gekocht worden.

Deze kledingstukken worden in een zakje gestoken en blijven in de school.
Elk kind steekt ook een paar reservesokken in zijn turnzak. Deze sokken komen van pas wanneer de voeten bezweet zijn van het turnen of ook wel eens als we natte voeten hebben van het winterweer.

Ook de kleuters gaan wekelijks turnen in de zaal.
Op de dag van de turnles dragen zij liefst een gemakkelijke jogging en turnpantoffels.
Gelieve in beide de naam van uw kind te schrijven.

De turnzaal mag nooit met schoenen betreden worden.


Afwezigheden

1. Lagere school:

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs.

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Ziekte:
  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  • Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk.
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
 • Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
 • Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting.

 • Afwezigheden mits toestemming van de directeur.
 • Problematische afwezigheden

2. Kleuterschool:
We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.


Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend);
 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;
 • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.